REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

Z DNIA 01.06.2020 ROKU


 

§1.POSTANOWIENIA WSTĘPNE

1.                    Sklep internetowy („Sklep”) dostępny na stronie internetowej pod adresem www.pro-makeup.pl jest prowadzony przez:
Monikę Jaworską, prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą „PRO-MAKEUP Monika Jaworska”, adres korespondencyjny: ul. Kitowicza 18, 97-320 Wolbórz, woj. łódzkie, POLSKA, oznaczonej NIP 7712902435, REGON 381822549, posługującej się pocztą e-mail: kontakt@pro-makeup.pl, tel: 734 021 103, numer rachunku bankowego (PL) 11 1050 1937 1000 0092 5956 8682, SWIFT: INGBPLPW.

2.                    Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady korzystania ze Sklepu oraz warunki zawierania z Konsumentem lub Przedsiębiorcą umów sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu („Umowa sprzedaży”), w szczególności warunki zawierania umów sprzedaży, procedurę rejestracji i korzystania z konta użytkownika Sklepu („Konta”), a także obowiązki i prawa stron transakcji.

§2. DEFINICJE

a.                     Akcje Promocyjne - system promocyjny, polegający na przyznawaniu Klientowi określnej liczby punktów za zrealizowane Zamówienie, które umożliwiają Klientowi zmniejszenie ceny kolejnego Zamówienia o stosowną wysokość zależną od liczby punktów przypisanych do Konta lub okresowe rabaty i upusty.

b.                    Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu;

c.                              Konsument - osoba fizyczna dokonująca Zamówienia niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

d.                    Produkt - rzecz lub usługa oferowana za pośrednictwem Sklepu;

e.                     Przedsiębiorca - podmiot dokonujący Zamówienia związanego bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;

f.                                Sklep - sklep internetowy, prowadzony przez Monikę Jaworską PRO-MAKEUP na stronie internetowej pod adresem www.pro-makeup.pl,;

g.                    Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży zawarta na odległość pomiędzy Właścicielem Sklepu a Klientem za pośrednictwem internetowej platformy sprzedażowej;

h.                    Zamówienie - oświadczenie woli Klienta, złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, określające: dane zamawiającego, rodzaj i ilość towaru znajdującego się w aktualnym asortymencie Sklepu, sposób zapłaty, sposób i miejsce dostarczenia towaru, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży drogą elektroniczną, skierowaną do Sklepu; oznacza również towary lub usługi, objęte zamówieniem;

 

§3. WYMAGANIA TECHNICZNE I WARUNKI KONIECZNE DO ZŁOŻENIA ZAMÓWIENIA

1.                    Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem korzystania z urządzenia, obsługującego minimalne wymagania techniczne:

a.                     przeglądarka internetowa z włączoną obsługą appletów Javy, ActiveX, funkcji Java Script, wtyczki Adobe Flash i cookies,

b.                    dostęp do internetu,

c.                      konto poczty elektronicznej (e-mail).

2.                    Sklep w najszerszym dopuszczalnym zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w działaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, działaniem osób trzecich lub niezgodnością Sklepu z infrastrukturą techniczną Klienta.

3.                    Dokonanie Zamówienia wymaga rejestracji Konta lub wypełnienia formularza Zakupu bez rejestracji, przy której należy wypełnić stosowny formularz danych Klienta, zapoznać się ze stosownymi klauzulami informacyjnymi, Polityką prywatności, niniejszym Regulaminem oraz zaakceptować przedstawione warunki, poprzez zaznaczenie odpowiednich pól.

4.                    Dane Klienta podane przy rejestracji Konta lub Zakupie bez rejestracji, oznaczone jako obligatoryjne, są niezbędne do realizacji Zamówienia. Te dane to:

a.                     imię i nazwisko lub firma;

b.                    adres dostawy, jeżeli inny niż adres Klienta;

c.                      adres e-mail;

d.                    numer telefonu kontaktowego.

5.                    Klient może w każdej chwili usunąć Konto samodzielnie lub przez zgłoszenie takiego żądania przez kontakt ze Sklepem.

§4. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ I WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

1.                    Klient może zawrzeć Umowę sprzedaży za pośrednictwem informatycznej platformy zakupowej Sklepu poprzez złożenie Zamówienia, postępując w oparciu o podawane komunikaty, korzystając z Konta lub przez opcję Zakupu bez rejestracji, jeżeli jest dostępna.

2.                    Jeżeli Klient prawidłowo złożył Zamówienie, niezwłocznie otrzyma od Sklepu drogą elektroniczną potwierdzenie zawarcia Umowy sprzedaży, obejmujące jej warunki i dodatkowe informacje dotyczące realizacji Zamówienia.

3.                    Brak podania wymaganych danych lub brak akceptacji przedstawionych warunków uniemożliwia złożenie Zamówienia; Sklep nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez Klienta błędnych lub nieprawdziwych danych.

4.                    Warunkiem rozpoczęcia realizacji Zamówienia jest zapłaty Ceny; Sklep uznaje Zamówienie za opłacone po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Sklepu pełnej kwoty Ceny.

5.                    Sfinalizowane Zamówienie nie może zostać zmodyfikowane.

6.                    Korzystający ze Sklepu, zobowiązany jest do przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów prawa, niniejszego Regulaminu i dobrych obyczajów. Ich naruszenie, w szczególności polegające na:

a.                     zakłócaniu funkcjonowania Sklepu lub korzystania ze Sklepu w celach innych, niż określa to niniejszy Regulamin;

b.                    przesyłania lub umieszczania w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej lub innych niedozwolonych treści;

będzie się wiązać z usunięciem naruszającego Konta lub podjęciem dalszych kroków prawnych.

§5. CENA I WARUNKI DOSTAWY

1.                    Ceny są podane w polskich złotych i uwzględniają podatek VAT.

2.                    Na końcową kwotę do zapłaty za Zamówienie składa się cena za Produkt, koszt dostawy i ewentualne koszty dokonania wpłaty przez elektroniczne formy płatności, a o ostatecznej wysokości kwoty do zapłaty Klient informowany jest w podsumowaniu Zamówienia przed jego finalizacją.

3.                    Klient może skorzystać z różnych sposobów zapłaty za złożone Zamówienie: 

a.                     płatność przy odbiorze „za pobraniem”, 

b.                    płatność przelewem w sposób tradycyjny na rachunek bankowy Sklepu internetowego z opisem imienia i nazwiska Klienta oraz numeru Zamówienia lub 

c.                      płatność poprzez skorzystanie z elektronicznych form płatności dostępnych w chwili składania Zamówienia.

4.                    Brak zapłaty pełnej kwoty za Zamówienie w terminie 7 dni od dnia jego dokonania, spowoduje anulowanie transakcji na platformie zakupowej Sklepu i odstąpienie od umowy sprzedaży; nie dotyczy Zamówień, w których Klient wybrał płatność przy odbiorze „za pobraniem”.

5.                    W przypadku, gdy Klient wybierze płatność przy odbiorze „za pobraniem” i nie odbierze Zamówienia, Umowa sprzedaży nadal obowiązuje, a Sklep w dniu odbioru przesyłki zwrotnej uzyskuje prawo do: 

a.                     wyznaczenia Klientowi dodatkowego terminu do wykonania Umowy sprzedaży i odbioru Zamówienia wraz z podaniem miejsca odbioru oraz sposobu opłacenia Ceny wraz z kosztami dostawy i kosztami przesyłki zwrotnej;

b.                    odstąpienia od Umowy sprzedaży i obciążenia Klienta kosztami dostawy oraz kosztami przesyłki zwrotnej, przesyłając stosowne oświadczenie drogą elektroniczną;

6.                    Zamówienia są realizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej poprzez dostawę pod wskazany adres dostawy lub odbiór osobisty, gdy jest dostępny. Dostawa poza granice kraju jest możliwa po dokonaniu dodatkowych ustaleń ze Sklepem.

7.                    Sklep oferuje różne sposoby dostawy zamówionych Produktów, a ich rodzaje i dostępność są każdorazowo podane w procesie składania Zamówienia przez Klienta.

8.                    Termin realizacji poszczególnych Zamówień jest podany orientacyjnie, Sklep nie gwarantuje terminu dostawy, który może się różnić i zależy od: daty zaksięgowania zapłaty za Zamówienie; wyboru sposobu dostawy; różnych terminów dostawy poszczególnych Produktów.

§6. AKCJE PROMOCYJNE I PROGRAM LOJALNOŚCIOWY

1.                    Sklep może organizować okresowe lub stałe promocje lub wyprzedaże oferowanych produktów lub usług.

2.                    Szczegółowe warunki skorzystania z Akcji promocyjnych lub Programu lojalnościowego podawane są każdorazowo na stronie Sklepu przed ich rozpoczęciem, które określać będą: warunki uczestnictwa, wiek uczestnika, sposób skorzystania z promocji, czas jej trwania i inne.

§7. ZWROTY, REKLAMACJE I ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.                    Sklep zobowiązany jest dostarczyć zamówione Produkty wolne od wad i w stanie zaoferowanym na stronie internetowej Sklepu.

2.                    Konsument, który stwierdzi wadę dostarczonego Produktu, na prawo do złożenia reklamacji, którą należy zgłosić pisemnie na adres korespondencyjny Sklepu, pocztą elektroniczną lub przy wykorzystaniu formularza reklamacyjnego, dostępnego na stronie Sklepu, podając zwięzły opis wady, okoliczności jej ujawnienia i datę, dane zgłaszającego i numer Zamówienia, obejmującego dostarczony Produkt.

3.                    Reklamacja powinna też zawierać żądanie Klienta w związku ze zgłoszoną wadą.

4.                    Uprawnienia Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży uzależnione są od charakteru zamówionego Produktu.

5.                    Konsument ma prawo odstąpić od Umowy sprzedaży Produktów, o ile przedmiotem sprzedaży nie są przedmioty o charakterze uniemożliwiającym ich zwrot, szczegółowo opisane w §7 ust. 6 Regulaminu poniżej. Może tego dokonać w terminie 14 dni od dnia dostarczenia Zamówienia Konsumentowi lub wskazanej przez niego innej osobie innej niż przewoźnik; jeżeli Zamówienie było dostarczane w częściach, termin rozpoczyna bieg od dnia dostarczenia ostatniej części Zamówienia. Odstąpienia Klient dokonuje bez żadnych konsekwencji, odsyłając dostarczone Produkty wraz ze złożeniem oświadczenia o odstąpieniu: 

a.                     wysyłając stosownie wypełniony formularz internetowy lub

b.                    wypełniony wzór oświadczenia, dostępny pod adresem: https://pro-makeup.pl/pl/content/10-odstapienie-od-umowy lub załączony do wiadomości mailowej, potwierdzającej zawarcie Umowy sprzedaży.

6.                    Konsument nie ma prawa odstąpić od Umowy sprzedaży:

a.                     która przedmiotem są Produkty dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu lub naruszeniu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub względów higienicznych, jeżeli zostały otwarte lub naruszone po ich dostarczeniu, jak np. szminka, krem, balsam, podkład, puder, tusz itp.;

b.                    której przedmiotem jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia, np. niektóre kategorie kremów lub Produkty, którym pozostał niedługi czas przydatności, pod warunkiem wyraźnego oznaczenia w ofercie Produktu;

7.                    Po skutecznym odstąpieniu od Umowy sprzedaży, uważa się ja za niezawartą, a Strony umowy zwracają sobie wszystko, co wzajemnie otrzymały.

8.                    Sklep dokona Klientowi zwrotu wszelkich płatności związanych z Zamówieniem objętym Umową sprzedaży przy użyciu tych samych metod płatności, jakich użył Klient w pierwotnej transakcji, o ile to możliwe lub w inny sposób, ustalony w wyraźny sposób z Klientem. Jednakże sklep może się wstrzymać ze zwrotem płatności do czasu otrzymania przesyłki zwrotnej zawierającej Zamówienie.

9.                    Konsument dokona Sklepowi zwrotu Produktów, od których kupna odstąpił, w stanie niepogorszonym, w terminie 14 dni od złożenia stosownego oświadczenia.

10.              Jednakże, Konsument odpowiada wobec Sklepu za zmniejszenie wartości odesłanych Produktów, wynikające z korzystania z niego w sposób inny, niż to konieczne do stwierdzenia charakteru i cech Produktu.

11.            Klient w przypadku odstąpienia od umowy odsyła towar na własny koszt. W przypadku odstąpienia od umowy i  nieodebrania przez klienta przesyłki objętej darmową dostawą wiązało  się będzie  z potrąceniem kosztów dostawy  (zgodnie z cennikiem dostaw) z wartości zamówienia.

§8. OCHRONA DANYCH PRZETWARZANYCH PRZEZ SKLEP

1.                    PRO-MAKEUP podejmuje środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazywanych danych, m.in. poprzez:

a.                     ochrona antywirusowa urządzeń przetwarzających dane;

b.                    korzystanie z szyfrowanej transmisji danych poprzez stosowanie aktualnego protokołu SSL;

c.                      zabezpieczenie techniczne i fizyczne sprzętu;

d.                    zabezpieczenia dostępu do wewnętrznej sieci;

e.                     wdrażanie procedur postępowania z danymi;

f.                       przekazywanie danych na podstawie stosownych umów, itp.

2.                    Więcej informacji dot. przetwarzanych danych osobowych i wykorzystywania innych danych, w tym „ciasteczek”, można znaleźć w zakładce: https://pro-makeup.pl/pl/content/9-polityka-prywatnosci

§9. KONTAKT ZE SKLEPEM

1.                    Kontakt ze Sklepem możliwy jest poprzez:

a.                     korespondencyjnie na adres: ul. Kitowicza 18, 97-320 Wolbórz (POLSKA)

b.                    e-mailowo na adres: kontakt@pro-makeup.pl

c.                      telefonicznie pod numerem: 734 021 103

d.                    poprzez stosowny formularz na stronie Sklepu lub chat internetowy.

§10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1.                    Umowy sprzedaży, zawierane za pośrednictwem Sklepu, zawierane są w języku polskim

2.                    Informacje i cenniki zamieszone na stronie Sklepu, odnoszące się do prezentowanego asortymentu, nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów ustawy Kodeks Cywilny.

3.                    Treść niniejszego Regulaminu jest dostępna na stronie internetowej Sklepu pod adresem: https://pro-makeup.pl/pl/content/8-regulamin w formacie .pdf, umożliwiającym jego dalsze odtwarzanie. Treść Regulaminów archiwalnych, znajduje się pod adresem: ……

4.                    W przypadku zmiany treści niniejszego Regulaminu, wszystkie umowy zawarte i zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmienionego Regulaminu, będą realizowane zgodnie z Regulaminem w brzmieniu z dnia zawarcia umowy, chyba że sprzeciwia się temu przepis powszechnie obowiązującego prawa.

5.                    Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.06.2020 r.